Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat – szabályzatKépek a közösségi szolgálatról


A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT FORMÁI ÉS SZABÁLYAI

Teljesítése

A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 6. § (4) bekezdése elrendeli, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.

Továbbá ugyanezen törvény 97. § (2) bekezdése azt mondja ki, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

 Teljesítésének feltételei

Közösségi szolgálat végzésének megszervezésére vonatkozó részletes szabályokat, a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet tartalmazza. Ezen jogszabály rendelkezése alapján, a közösségi szolgálat teljesítését a tanuló önállóan végzi, valamint ennek dokumentálását is (egy erre kinevezett naplóban).

A teljesített óraszámok dokumentációit legkésőbb: a tanév éves munkaprogramjában meghatározott időpontig köteles az iskolai koordinátornak/osztályfőnöknek átadni.

A közösségi szolgálat során a fogadó intézmény egy közösségi szolgálati naplóban adminisztrálja a teljesített órákat, melyeket minden tanév végén a diákok iskolai bizonyítványában is rögzítünk.

Az 50 óra teljesítése az érettségi bizonyítvány megszerzésének előfeltétele, enélkül 2016-tól senki nem kaphat érettségi bizonyítványt!!!

A közösségi szolgálat célja a személyiség fejlesztése, a szociális érzékenység kibontakoztatása, a segítségnyújtás. Jó lehetőség arra, hogy a tanulók olyan munkahelyeket, tevékenységeket ismerjenek meg, amelyek a későbbi életpályájuk alakulása szempontjából is fontosak lehetnek.

 A közösségi szolgálat az alábbi területeken valósítható meg:

 • szociális (pl.: idős emberek segítése szociális intézmény keretei között)
 • egészségügyi (pl.: kórtermekben látogatás, lelki támasz nyújtása betegeknek, beszélgetés, bohócdoktor, ápolók és orvosok melletti segítő feladatok)
 • oktatási (pl.: korrepetálás alsóbb évfolyamon, időseknek nyelvi vagy számítógépes ismeretek oktatása)
 • kulturális és közösségi (pl.: múzeumokban, közgyűjteményeknél, művelődési házaknál kulturális programok megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés, kiállításokon/koncerteken segítői feladatok, iskolai rendezvények megvalósításának segítése)
 • környezet- és természetvédelmi (pl.: fa- és növényültetés, kertgondozás, parkrendezés, állatmenhelyeken segítői feladatok, iskolaudvar karbantartási feladatai)
 • polgári- és katasztrófavédelmi (pl.: tűzoltóság és katasztrófavédelem munkájának segítése)  
 • közös sport- és szabadidős tevékenységek óvodáskorúakkal, idősekkel, valamint sajátos nevelési igényű gyermekekkel (óvodákban, idősotthonokban, más állami iskoláknál)

A törvényi előírásnak megfelelően:

 • Életkortól függetlenül naponta maximum 3 óra közösségi szolgálatot lehet végezni (1 óra = 60 perc).
 • A közösségi szolgálat végezhető tanítás után hétköznapokon, hétvégéken vagy tanítási szünetben is.
 • A közösségi szolgálat csak akkor lehet hivatalos, ha megkezdése előtt a szükséges dokumentumokat (jelentkezési lapot, szülői nyilatkozatot, szerződést, közösségi szolgálati naplót) az iskolában és a fogadóintézménynél is hitelesítik.
 • Lehetőség van néhány óra közösségi szolgálat végzésére az iskolán belül is.

Javasolt lépések és szükséges dokumentumok:

1) JELENTKEZÉS: A közösségi szolgálat megkezdése előtt egy példányban jelentkezési lapot és szülői hozzájárulási nyilatkozatot kell kitölteni. Kitöltése után a jelentkezési lapot az osztályfőnöknek vagy a közösségi szolgálat koordinátorának kell leadni.

2) FOGADÓINTÉZMÉNY VÁLASZTÁSA: Keresni kell a jelentkezési lapon megjelölt területekkel foglalkozó civil szervezetet, közhasznú társaságot vagy nonprofit céget, amely közösségi szolgálati tevékenységet tud biztosítani a tanulónak. A megfelelő fogadóintézmények kiválasztásában az osztályfőnökök és a közösségi koordinátorok tudnak segítséget adni.

3) SZERZŐDÉSKÖTÉS: A fogadó intézménnyel 2 példányban együttműködési megállapodást (hivatalos szerződést) kell kötni.

 4) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ VEZETÉSE:

A közösségi szolgálatot megkezdő tanulóknak közösségi szolgálati naplót minden feladatvégzésre magukkal kell vinniük a fogadóintézményhez és a teljesített közösségi szolgálati órákat ebben kell igazoltatniuk. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag az ebben a naplóban igazolt órák elismerése lehetséges, semmilyen más igazoló papírt elfogadni nem tudunk! Mindenki nagyon vigyázzon a közösségi szolgálati naplójára, s hivatalos okmányként kezelje!

A közösségi szolgálati napló a tanulóknál kell, hogy legyen. Kérésre, valamint minden tanév végén az osztályfőnöknél le kell adni.


Szülői nyilatkozat
Jelentkezési lap
Közösségi szolgálati napló
Iskolánkkal együttműködő szervezetek

2013/2014. tanévben megvalósult programok a közösségi szolgálat területén

Comments are closed.